Vannledninger skal tilfredsstille normgitte krav til trykk. Trykktesting gjennomføres på alle nye ledninger før anlegget blir overtatt fra entreprenør. Bergen Vann disponerer utstyr og folk til å gjennomføre trykktesting på vannledningsnettet. I forkant skal det kontrolleres at ledningen er ren og at sand og grus ikke er kommet inn i ledningsnettet. Bergen Vann kan utføre pluggkjøring for å fjerne fremmedlegemer fra ledningen, og utføre desinfisering før ledningen blir tatt i bruk. 

Avløpsledninger skal også tilfredstille normgitte krav til tetthet. Testingen skal gjennomføres på alle nye ledninger og kummer som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold. Det er for å unngå utlekking av forurenset vann ut fra ledninger og kummer, og for å hindre innlekking av overvann til avløpsledningsnettet.