KONTROLL MED LEKKASJENE KREVER KLAR STRATEGI OG SYSTEMATISK ARBEID. Å OPPNÅ GODE RESULTATER KREVER TID. BERGEN ER KOMMET LANGT MED Å FÅ KONTROLL PÅ LEKKASJENE MEN HAR ENNÅ ET STYKKE IGJEN.

Seksjon for Vanndistribusjon har kompetente fagfolk og disponerer avansert utstyr for lokalisering av lekkasjer. Spesialistene jobber kontinuerlig med dette og har opparbeidet unik kompetanse og erfaring på området. I Bergen har oppdeling av forsyningsnettet i delområder, der vannforbruket overvåkes via styring- og overvåkingssystemet, gjort at innsatsen på lokalisering av lekkasjene kan prioriteres der en ser at forbruket øker ut over akseptnivået. Det gir effektiv ressursbruk og svært gode resultater. Effektive metoder og avansert utstyr for å lokalisere den enkelte lekkasje gjør at gravepunkter kan markeres med stor sikkerhet og nøyaktighet. Lekkasjer kan nå ofte repareres planmessig allerede før de har utviklet seg til akutte brudd.

For å redusere lekkasjenivået er det viktig at levetiden fra en lekkasje oppstår til den er reparert blir så kort som mulig. Altså må den oppdages hurtiglokaliseres raskt for deretter å bli reparert omgående.

Oppdatert ledningskartverk er helt avgjørende for å kunne redusere lekkasjenivået. Basert på strukturen i vannledningsnettet vil fagfolkene kunne legge en strategi for arbeidet lokalt. Vannmålere er viktig for å kunne overvåke forbruket. Innsats på lekkasjesøking over en periode avdekker lekkasjer som kan ha stått lenge. Etter reparasjon vil ny gjennomgang avdekke flere. Dermed vil lekkasjenivået gradvis kunne reduseres.