VANNBEHANDLINGSANLEGGENE ER AVANSERTE NÆRINGSMIDDELFABRIKKER SOM PRODUSERER VÅRT VIKTIGSTE NÆRINGSMIDDEL, VANN. SEKSJON FOR VANNPRODUKSJON DRIFTER OG VEDLIKEHOLDER ANLEGGENE SLIK AT VI HELE TIDEN ER I STAND TIL Å PRODUSERE TILSTREKKELIGE MENGDER TRYGT OG GODKJENT DRIKKEVANN.   

Seksjonen har 13 dyktige medarbeidere. Oppgaven er god og systematisk drift og vedlikehold av behandlingsanlegg for drikkevann samt tilsyn og kontroll med kilder og nedbørfelt. 

Anleggene er i realiteten næringsmiddelfabrikker som produserer vann, "vårt viktigste næringsmiddel". Vi er det vannproduksjonsmiljøet i Norge som har ansvaret for flest avanserte vannbehandlingsanlegg. Anleggene eies av VA-etaten i Bergen kommune og Os kommune. Etterhvert forventes det at også andre oppdragsgivere vil benytte seg av seksjonens tjenester.

Sikker og optimal drift krever god systematikk og gode rutiner. Godt kvalifiserte medarbeidere med erfaring fra ulike typer behandlingsanlegg har medvirket til at virksomheten er sertifisert i henhold til kvalitetstandarden ISO 9001:2015.

Produksjonskontroll sikrer at kvaliteten på alt vann som leveres fra anleggene blir nøye kontrollert og dokumentert. Ytterligere kontroll av kvaliteten skjer både i anlegg og ved uttak av prøver på distribusjonsnettet hos forbrukerne. Prøvene analyseres både i eget laboratorium, som er akkreditert ihht ISO 17025, og også ved eksterne laboratorier. Alt i henhold til bestemmelsene i drikkevannsforskriften.

Seksjonen har kontinuerlig fokus på sikkerhet, utvikling og bruk av ny teknologi. Seksjonen tar stadig initiativ til ombygging, fornying og forbedringer på anleggene, og sørger for at dette gjennomføres på en god og effektiv måte.

Vannbehandling koster penger, kjemikalier er spesielt kostbare i innkjøp. En utfordring er å optimalisere kjemiske prosesser slik at mengden kjemikalier som brukes er nøyaktig den som gir det beste resultatet. Prosessen er energikrevende og energi koster penger.  Derfor er fokuset sterkt på ENØK, å sørge for at det ikke sløses med energi på anleggene.

Seksjonen har driftsansvar for kraftproduksjon på enkelte vannbehandlingsanlegg. I stedet for å redusere vanntrykket på tilførselsledningene fra høytliggende vannkilder, blir energien tatt ut i mindre kraftstasjoner tilknyttet vannverket. Drift av kraftverk er dermed også innenfor seksjonens kompetanseområde.

Vi er sammensatt av personell med formalkompetanse som master/siv.ing, bachelor/ingeniør, teknisk fagskole og fagbrev i minimum prosesskjemifaget. 

Det legges stor vekt på vedlikehold og erverv av ny kompetanse.

På landsbasis  er vi blant de ledende innen fagområdet og vi utvikler oss videre med nye ideer og metoder  også i samarbeid med eksterne fagmiljøer i Norge og utlandet.