Befolkningen i Bergen teller ca 270.000 mennesker. 90 % av disse (ca 70.000 abonnenter) er tilknyttet kommunalt avløpssystem. Rensingen skjer i 20 kloakkrenseanlegg. Seks av disse er større sentrale anlegg, mens de øvrige 14 er mindre anlegg som betjener hvert sitt lokale område.

Et av de 6 større anleggene (Knappen) har renseprosess basert på kjemisk felling, mens de øvrige 5 er mekaniske anlegg (rister/ skivefilter etc.). Av de 14 mindre anleggene er 3 basert på biologisk/ kjemiske prosesser, 10 anlegg er mekaniske trapperister og ett anlegg består ganske enkelt av en stor slamavskiller.

Knappen RA er allerede fra starten på 1980 tallet bygget for kjemisk rensing. Her brukes i dag både Fe- og Al- forbindelser til kjemisk felling av fosfor. Al tåler endring i Ph best, mens Fe er rimeligere og gir tyngre, mer sedimenterbart slam. Ved å kombinere disse sammen med polymér kan vi optimalisere fellingsprosessen. Renseeffekten blir kontrollert via døgnprøver.

Fire av de større anleggene står i disse dager foran en ombygging og oppgradering til sekundærrensing. Ved to av anleggene (Kvernevik og Flesland) vil det bli installert en prosess basert på biologisk rensing via aktivslam metoden og slamavskilling via sedimenteringsbasseng. De to andre (Ytre Sandviken og Holen) vil få installert en relativt komptakt prosess  som innebærer biologisk rensing via biofilm (MBBR) og fysisk/ kjemisk rensing med slamavskilling gjennom Actiflo anlegg. Dessuten er det under bygging et biogassanlegg. Her vil gassen fra slammet fra renseprosessene bli tatt hånd om og omdannet til gass som blant annet kan brukes til drivstoff for bussparken i Bergen.