SEKSJON FOR AVLØPSRENS DRIFTER OG VEDLIKEHOLDER RENSEANLEGGENE SOM TAR HÅND OM KLOAKKEN FRA BEFOLKNINGEN SLIK AT MILJØSKADE OG SJENERENDE FORHOLD IKKE OPPSTÅR.
 

Seksjonen har  36 dyktige medarbeidere i produksjonen. Oppgaven er god og systematisk drift og godt forebyggende vedlikehold av avløpsrenseanleggene. Anleggene er i realiteten fabrikker som renser avløpsvannet slik at det trygt kan slippes ut på dypt vann i resipientene, enten det nå er innsjø eller fjord. Myndighetenes reviderte krav om rensing av kommunalt avløp gjør at en rekke kommuner er i ferd med å bygge nye renseanlegg. Nye anlegg i både Bergen og Bjørnafjorden kommune er åpnet og i full drift. Krav til rensing av for eksempel sigevann fra avløpsfyllinger gjør også at det etter hvert forventes at flere og flere eksterne oppdragsgivere vil benytte seg av seksjonens kompetanse.

Sikker og optimal drift krever god systematikk og gode rutiner. Godt kvalifiserte medarbeidere med erfaring fra ulike typer renseanlegg og prosesser har medvirket til at virksomheten er sertifisert ihht kvalitetsnormen ISO 9001:2015.

Produksjonskontrollen dokumenterer hvorvidt anleggene oppfyller de krav til rensing som oppdragsgiver har satt med bakgrunn i gjeldende utslippstillatelser. Det tas rutinemessig prøver av avløpsvann og slam som blir produsert. Alt i henhold til krav i kontrakten med oppdragsiver som igjen er bygget på krav fra offentlige myndigheter og tilsynsorgan. Prøvene blir i all hovedsak analysert ved eksterne akkrediterte laboratorier.

Seksjonen har kontinuerlig fokus på sikkerhet, utvikling og bruk av ny teknologi. Seksjonen tar stadig initiativ til optimalisering, ombygging, fornying og forbedringer på anleggene, og sørger for at dette gjennomføres på en god og effektiv måte.

Avløpsrensing koster penger. Særlig er kjemikalier til renseprosessen kostbare i innkjøp. En utfordring er å optimalisere kjemiske fellingsprosesser slik at mengden kjemikalier som brukes er nøyaktig den som gir det beste renseresultatet.

Renseprosessen er energikrevende og energi koster penger. Fokus er derfor sterkt på ENØK. Å sørge for at det ikke sløses med energi på anleggene er en prioritert oppgave. Her har seksjonen oppnådd svært gode resultater. I samarbeid med Elektro- og Automasjonsgruppen er det satt i verk en rekke ulike tiltak som har redusert energibehovet betydelig. Og ytterligere reduksjon er fortsatt mulig å få til.