Bergen Vann KF (BV) ble stiftet 01.07.2004.

Bystyret ønsket å opprette et selskap med fokus på kjerneområdene drift og vedlikehold av VA-anlegg. Samtidig så en for seg en utvikling av større og mer selvstendige VA-selskapet og at det over tid ville utvikle seg et eget marked for VA-tjenester. 

Bystyret bestemte derfor at Vann- og avløpsetaten (VA-etaten) skulle deles. 

VA-etaten skulle fremover ha fokus på langsiktig planlegging, utbygging og investeringsoppgaver, forvaltning av ulike forskrifter herunder gebyrforskriften samt ivareta bestillerfunksjonen overfor BV.

BV skulle konsentrere seg drift og vedlikehold av VA-anleggene og optimalisere driften av disse.

Saken til bystyret om endret organisering av VA-virksomheten finner en her (pdf)

I utviklingen av BV frem til i dag er det noen punkter som må fremheves:

Etter nyorganiseringen ble BV geografisk plassert på Grønneviken. De ulike oppmøteplassene i bydelene ble lagt ned. Alle måtte da ha oppmøte på Grønneviken, bortsett fra de som hadde sin arbeidsplass på anleggene.

I september 2007 flyttet BV til Spelhaugen 22, der vi i dag holder til.

Vaktsentralen var opprinnelig en del av BV. I 2006 ble det bestemt at den skulle tilbakeføres til VA-etaten. Hovedbegrunnelsen var at BV skulle konkurranseutsettes og det var naturlig at Vaktsentralen var en del av Bergen kommune. Det er i etterkant bestemt at konkurranseutsetting ikke lenger er aktuell politikk.

BV kjøpte mange av de operative oppgavene av Bergen Bydrift. I 2008 besluttet Bydrift at de ikke lenger ville satse på denne type tjenester og mange ansatte ble overført til BV. Etter det utførte BV alle sine kjerneoppgaver i egenregi. Senere la Bydrift også ned verkstedet, også i den sammenheng fikk BV overført flere ansatte.

I 2010 fikk BV signal fra eier om å utvikle seg i retning av å få flere kunder enn VA-etaten. Det kom også krav om utbytte til kommunekassen fra de inntektene som ikke spores tilbake fra VA-etaten.  Dette har ført til mer utadvendt aktivitet og det er inngått avtaler med en rekke nye kunder. 

BERGEN VANN I DAG 

Formålet med selskapet er at det skal ha sterkt fokus på kjerneoppgavene som er drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg med tilhørende ledningsnett.
Selskapet har ansvaret for drift og vedlikehold av Bergen og Os kommune sine VA-anlegg, men tilbyr også sine tjenester til andre offentlige og private kunder. 
BV er 100 % eid av Bergen kommune. Selskapet har eget styre som er utnevnt av eier.

BV har ca 150 ansatte, hvor av ca 20 % er kvinner. Selskapet er funksjonsorganisert. Med det menes at de aktivitetene som naturlig hører sammen er plassert i samme seksjon.  BV har fire seksjoner, et vannlaboratorium samt en administrasjon.